CIU:n uusimmat selvitykset julkaistu
11.5.2011

CIU julkaisi kaksi uusinta selvitystään Joensuun Karjalantalolla 10.5 pidetyssä "Onko Joensuussa tilaa luovuudelle?" -tilaisuudessa. Toinen selvitys koskee Pohjois-Karjalan luovan talouden alueellista kehittämistä ja toinen tutkii Joensuun alueen bändeille ja taiteilijoille suunnatun tilakeskittymän perustamismahdollisuuksia.

"Pohjois-Karjalan kulttuuri- ja luovien alojen kehittämisselvitys" toteutettiin Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tilauksesta. Tavoitteeksi asetettiin luovan talouden liike- ja yritystoiminnan kehittyminen sekä toimijoiden verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Selvityksessä näitä tavoitteita pyrittiin lähestymään avoimella ja ennakkoluulottomalla asenteella; lähtökohdaksi otettiin alueellinen ns. voimavarapohjainen (asset-based) ajattelu, jossa lähdetään liikkeelle alueen omista resursseista ja luovasta potentiaalista. Selvitys koostuu kolmesta osasta, joissa:- Esitetään näkökulmia koskien luovan talouden erityispiirteitä sekä maakunnan luovan talouden kehittämisympäristöä mm. kehittämisohjelmien, -hankkeiden ja -rahoituksen osalta.

- Tehdään ehdotus luovan talouden kehittämisperiaatteista. Raportissa esitetään, että raamien, jotka ohjaavat alueellista kehittämistä, tulisi olla mahdollisimman joustavat. Pääpaino on luovan talouden eri sektoreille kohdistuvien kehittämisprosessien käytännön toteutuksissa. Yksi tällainen prosessi toteutettiin selvityksen yhteydessä Pohjois-Karjalan musiikkialalla.

- Esitetään raportin johtopäätökset sekä jatkotoimenpide-ehdotukset. Nämä liittyvät sekä em. musiikkialan pilottiprosessiin että luoviin aloihin liittyviin yleisiin havaintoihin niistä erityispiirteistä, jotka aiheuttavat lisähaasteita mm. yritysneuvontajärjestelmälle, liikkeenjohdon asiantuntijapalveluille sekä yksityiselle ja julkiselle yritysrahoitukselle.


"Esiselvitys harjoittelu- ja työtilahotellin toteuttamisesta Joensuun seudulla" puolestaan laadittiin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoiman Luova Pohjois-Karjala II -hankkeen tilauksesta. Selvityksessä esitetään CIU:n Joensuun alueella tekemän tarvekartoituksen tulokset, joista ilmenevät paikallisten muusikoiden ja taiteilijoiden harjoitus- ja työtiloihin liittyvät tarpeet, vaatimukset sekä vuokranmaksuvalmius.

 

Tätä seuraa laskennalliset pitkän aikaperspektin arviot siitä, onko tällaisen työtilakeskittymän perustaminen ja ylläpito mahdollista ja miten. Tarkastelun tueksi tuodaan näkemyksiä sekä kansainvälisistä että Suomessa sijaitsevista vastaavista kohteista ja niiden toimintaan liittyvistä vahvuuksista sekä haasteista.

Selvityksen johtopäätöksenä esitetään ennen kaikkea, että tällainen harjoittelu- ja työtilakeskittymä on toteutettavissa ja että hankkeen jatkamista suositellaan.